RODO

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.05.2019.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Rybniku przy ul. Pl. Kopernika 2, 44-201 Rybnik tel. 32/43-93-100 adres a-mail:rybnik@rybnik.sr.gov.pl, zwany dalej Sądem.

 

 1. Administratorem danych osobowych:
 • rejestrowanych przez system monitoringu – Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 54 §1 i §2, w takim przypadku do ochrony budynków sądowych oraz osób w nich przebywających stosuje się przepisy o ochronie osób i mienia. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, a zapisy przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 • rejestrowanych przez ochronę, a dot. osób odwiedzających – Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 54 §1 i §2(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062)., w takim przypadku do ochrony budynków sądowych oraz osób w nich przebywających stosuje się przepisy o ochronie osób i mienia. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, a zapisy w rejestrze osób odwiedzających (imię, nazwisko, miasto zamieszkania) będą przechowywane w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 • przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Rybniku odbywa się w następujących celach:
 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • zatrudnienia w sądzie,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia zamówień publicznych,
 • dotyczących osób uczących się,
 • dotyczących osób odwiedzających Sąd,
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • drobnych spraw życia codziennego,
 • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

 

Jest:

 

Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku przy ul. Pl. Kopernika 2, 44-201 Rybnik tel. 32/43-93-100                      adres a-mail: sr.rybnik@rybnik.sr.gov.pl

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Rybniku przy ul. Pl. Kopernika 2, 44-201 Rybnik tel. 32/43-93-100                      adres a-mail: dyrektor@rybnik.sr.gov.pl

 

 

Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Rybniku jest Pani Marta Gołek (adres e-mail: marta.golek@rybnik.sr.gov.pl).

5) Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:

- organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych,

- właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów.

 

6) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,  z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

7) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z zakwalifikowania danej sprawy do odpowiedniej kategorii - wyrażonej brzmieniem: ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991) a także hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

8) W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa,  tj. z ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw dziedzinowych jest warunkiem koniecznym do prowadzenia sprawy w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

11) Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Prawa osób trzecich.

Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Sąd Rejonowy w Rybniku wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Sąd Rejonowy w Rybniku może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

 

Nieprzetwarzanie.

Sąd Rejonowy w Rybniku informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

 

Odmowa.

Sąd Rejonowy w Rybniku informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

 

Dostęp do danych.

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Sąd Rejonowy w Rybniku  informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że jest to realizowane raz na sześć miesięcy.

 

Sprostowanie danych.

Sąd Rejonowy w Rybniku dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Sąd Rejonowy w Rybniku ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Sąd Rejonowy w Rybniku informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

Uzupełnienie danych.

Sąd Rejonowy w Rybniku uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Sąd Rejonowy w Rybniku ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Sąd nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). Sąd Rejonowy w Rybniku może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Sąd procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

 

Usunięcie danych.

Na żądanie osoby Sąd Rejonowy w Rybniku usuwa dane, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
 • zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

Sąd Rejonowy w Rybniku określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Sąd Rejonowy w Rybniku, Sąd Rejonowy w Rybniku podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Sąd Rejonowy w Rybniku  informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

Ograniczenie przetwarzania.

Sąd Rejonowy w Rybniku dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy;

 1. a) osoba kwestionuje prawidłowość danych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. c) Sąd Rejonowy w Rybniku nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - do czasu stwierdzenia, czy po stronie Sąd Rejonowy w Rybniku zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Sąd Rejonowy w Rybniku informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

 

Przenoszenie danych.

Na żądanie osoby Sąd Rejonowy w Rybniku wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Sądowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Sądu Rejonowego w Rybniku.

Administrator Danych, w przypadku wykonania prawa do przenoszenia danych przez podmiot danych nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmiot danych lub podmiot otrzymujący dane od podmiotu danych.

 

Sprzeciw w szczególnej sytuacji.

Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Sąd Rejonowy w Rybniku w oparciu o uzasadniony cel lub podstawę prawną, Sąd Rejonowy w Rybniku uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Sądu ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych.

Jeżeli Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Sąd Rejonowy w Rybniku uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Sąd Rejonowy w Rybniku na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Sąd Rejonowy w Rybniku uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Paweł Biegisz
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 636
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 10.05.2019
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry